ΠΑΟΚ – Λαμία 4-0: Δεύτερος με τεσσάρα, αγωνία για Τζόλη

ΠΑΟΚ – Λαμία 4-0: Δεύτερος με τεσσάρα, αγωνία για Τζόλη

[*]

“,t=t.removeChild(t.firstChild)):”string”==typeof a.is?t=s.createElement(i,{is:a.is}):(t=s.createElement(i),”select”===i&&(s=t,a.multiple?s.multiple=!0:a.size&&(s.size=a.size))):t=s.createElementNS(t,i),t[Do]=e,t[So]=a,Ss(t,e,!1,!1),e.stateNode=t,s=At(i,a),i){case”iframe”:case”object”:case”embed”:Lt(“load”,t),u=a;break;case”video”:case”audio”:for(u=0;ua.tailExpiration&&1e)&&vl.set(t,e))}}function Rr(t,e){t.expirationTimet?n:t,2>=t&&e!==t?0:t}function zr(t){if(0!==t.lastExpiredTime)t.callbackExpirationTime=1073741823,t.callbackPriority=99,t.callbackNode=qe(Br.bind(null,t));else{var e=Wr(t),n=t.callbackNode;if(0===e)null!==n&&(t.callbackNode=null,t.callbackExpirationTime=0,t.callbackPriority=90);else{var r=Nr();if(1073741823===e?r=99:1===e||2===e?r=95:(r=10*(1073741821-e)-10*(1073741821-r),r=0>=r?99:250>=r?98:5250>=r?97:95),null!==n){var a=t.callbackPriority;if(t.callbackExpirationTime===e&&a>=r)return;n!==Js&&Ws(n)}t.callbackExpirationTime=e,t.callbackPriority=r,e=1073741823===e?qe(Br.bind(null,t)):Ue(r,Qr.bind(null,t),{timeout:10*(1073741821-e)-ru()}),t.callbackNode=e}}}function Qr(t,e){if(Ml=0,e)return e=Nr(),Ea(t,e),zr(t),null;var n=Wr(t);if(0!==n){if(e=t.callbackNode,(Zu&(Uu|qu))!==Qu)throw Error(r(327));if(sa(),t===tl&&n===nl||$r(t,n),null!==el){var a=Zu;Zu|=Uu;for(var i=Jr();;)try{ta();break}catch(e){Kr(t,e)}if(Ge(),Zu=a,Wu.current=i,rl===$u)throw e=al,$r(t,n),xa(t,n),zr(t),e;if(null===el)switch(i=t.finishedWork=t.current.alternate,t.finishedExpirationTime=n,a=rl,tl=null,a){case Vu:case $u:throw Error(r(345));case Ku:Ea(t,2=n){t.lastPingedTime=n,$r(t,n);break}}if(0!==(o=Wr(t))&&o!==n)break;if(0!==a&&a!==n){t.lastPingedTime=a;break}t.timeoutHandle=xo(aa.bind(null,t),i);break}aa(t);break;case Gu:if(xa(t,n),a=t.lastSuspendedTime,n===a&&(t.nextKnownPendingLevel=ra(i)),ll&&(0===(i=t.lastPingedTime)||i>=n)){t.lastPingedTime=n,$r(t,n);break}if(0!==(i=Wr(t))&&i!==n)break;if(0!==a&&a!==n){t.lastPingedTime=a;break}if(1073741823!==ol?a=10*(1073741821-ol)-ru():1073741823===il?a=0:(a=10*(1073741821-il)-5e3,i=ru(),n=10*(1073741821-n)-i,a=i-a,0>a&&(a=0),a=(120>a?120:480>a?480:1080>a?1080:1920>a?1920:3e3>a?3e3:4320>a?4320:1960*Ru(a/1960))-a,n=a?a=0:(i=0|s.busyDelayMs,o=ru()-(10*(1073741821-o)-(0|s.timeoutMs||5e3)),a=o<=i?0:i+a-o),10 component higher in the tree to provide a loading indicator or placeholder to display.”+D(o))}rl!==Xu&&(rl=Ku),s=gr(s,o),d=i;do{switch(d.tag){case 3:u=s,d.effectTag|=4096,d.expirationTime=e;sn(d,Ar(d,u,e));break t;case 1:u=s;var b=d.type,w=d.stateNode;if(0==(64&d.effectTag)&&(“function”==typeof b.getDerivedStateFromError||null!==w&&”function”==typeof w.componentDidCatch&&(null===hl||!hl.has(w)))){d.effectTag|=4096,d.expirationTime=e;sn(d,Hr(d,u,e));break t}}d=d.return}while(null!==d)}el=na(el)}catch(t){e=t;continue}break}}function Jr(){var t=Wu.current;return Wu.current=Eu,null===t?Eu:t}function Gr(t,e){tul&&(ul=t)}function Zr(){for(;null!==el;)el=ea(el)}function ta(){for(;null!==el&&!Gs();)el=ea(el)}function ea(t){var e=Nu(t.alternate,t,nl);return t.memoizedProps=t.pendingProps,null===e&&(e=na(t)),zu.current=null,e}function na(t){el=t;do{var e=el.alternate;if(t=el.return,0==(2048&el.effectTag)){if(e=_r(e,el,nl),1===nl||1!==el.childExpirationTime){for(var n=0,r=el.child;null!==r;){var a=r.expirationTime,i=r.childExpirationTime;a>n&&(n=a),i>n&&(n=i),r=r.sibling}el.childExpirationTime=n}if(null!==e)return e;null!==t&&0==(2048&t.effectTag)&&(null===t.firstEffect&&(t.firstEffect=el.firstEffect),null!==el.lastEffect&&(null!==t.lastEffect&&(t.lastEffect.nextEffect=el.firstEffect),t.lastEffect=el.lastEffect),1t?e:t}function aa(t){var e=ze();return Be(99,ia.bind(null,t,e)),null}function ia(t,e){do{sa()}while(null!==yl);if((Zu&(Uu|qu))!==Qu)throw Error(r(327));var n=t.finishedWork,a=t.finishedExpirationTime;if(null===n)return null;if(t.finishedWork=null,t.finishedExpirationTime=0,n===t.current)throw Error(r(177));t.callbackNode=null,t.callbackExpirationTime=0,t.callbackPriority=90,t.nextKnownPendingLevel=0;var i=ra(n);if(t.firstPendingTime=i,a<=t.lastSuspendedTime?t.firstSuspendedTime=t.lastSuspendedTime=t.nextKnownPendingLevel=0:a<=t.firstSuspendedTime&&(t.firstSuspendedTime=a-1),a<=t.lastPingedTime&&(t.lastPingedTime=0),a<=t.lastExpiredTime&&(t.lastExpiredTime=0),t===tl&&(el=tl=null,nl=0),1u&&(c=u,u=s,s=c),c=Rt(b,s),d=Rt(b,u),c&&d&&(1!==M.rangeCount||M.anchorNode!==c.node||M.anchorOffset!==c.offset||M.focusNode!==d.node||M.focusOffset!==d.offset)&&(w=w.createRange(),w.setStart(c.node,c.offset),M.removeAllRanges(),s>u?(M.addRange(w),M.extend(d.node,d.offset)):(w.setEnd(d.node,d.offset),M.addRange(w)))))),w=[];for(M=b;M=M.parentNode;)1===M.nodeType&&w.push({element:M,left:M.scrollLeft,top:M.scrollTop});for(“function”==typeof b.focus&&b.focus(),b=0;b=e&&t<=e}function xa(t,e){var n=t.firstSuspendedTime,r=t.lastSuspendedTime;ne||0===n)&&(t.lastSuspendedTime=e),e<=t.lastPingedTime&&(t.lastPingedTime=0),e<=t.lastExpiredTime&&(t.lastExpiredTime=0)}function La(t,e){e>t.firstPendingTime&&(t.firstPendingTime=e);var n=t.firstSuspendedTime;0!==n&&(e>=n?t.firstSuspendedTime=t.lastSuspendedTime=t.nextKnownPendingLevel=0:e>=t.lastSuspendedTime&&(t.lastSuspendedTime=e+1),e>t.nextKnownPendingLevel&&(t.nextKnownPendingLevel=e))}function Ea(t,e){var n=t.lastExpiredTime;(0===n||n>e)&&(t.lastExpiredTime=e)}function Da(t,e,n,a){var i=e.current,o=Nr(),s=lu.suspense;o=Ir(o,i,s);t:if(n){n=n._reactInternalFiber;e:{if(Z(n)!==n||1!==n.tag)throw Error(r(170));var u=n;do{switch(u.tag){case 3:u=u.stateNode.context;break e;case 1:if(He(u.type)){u=u.stateNode.__reactInternalMemoizedMergedChildContext;break e}}u=u.return}while(null!==u);throw Error(r(171))}if(1===n.tag){var l=n.type;if(He(l)){n=Fe(n,l,u);break t}}n=u}else n=As;return null===e.context?e.context=n:e.pendingContext=n,e=an(o,s),e.payload={element:t},a=void 0===a?null:a,null!==a&&(e.callback=a),on(i,e),Fr(i,o),o}function Sa(t){if(t=t.current,!t.child)return null;switch(t.child.tag){case 5:default:return t.child.stateNode}}function ja(t,e){null!==(t=t.memoizedState)&&null!==t.dehydrated&&t.retryTime